O nás

Foto

Urologická klinika vznikla v roce 1981 z tehdejšího urologického oddělení. Vždy byla centrem urologické péče v Západočeském kraji. V současnosti je díky centralizaci urologické péče jediným lůžkovým urologickým zařízením v Plzeňském kraji a poskytuje akutní urologickou péči 24 hodin denně. Na klinice pracuje 21 lékařů na plný a 8 lékařů na částečný úvazek.

Naše klinika je akreditovaným pracovištěm II. typu a jsme prvním centrem v ČR certifikovaným EBU (European Board of Urology) pro postgraduální vzdělávání v urologii (viz certifikáty). 

Poskytujeme urologickou péči v plném rozsahu oboru nejen pro Plzeňský kraj s 571 tisíci obyvateli, ale naše klinika je vyhledávána pacienty ze všech částí republiky. Nosnými léčebnými programy jsou uroonkologie, léčba močových konkrementů (urolitiáza), benigní hyperplazie prostaty, močových infekcí, dětská urologie a další. Provádíme kompletní spektrum urologických operací včetně náročných uroonkologických výkonů s využitím moderních operačních metod, zvláště laparoskopie. K léčbě močových konkrementů máme k dispozici přístroj na drcení litiázy rázovou vlnou (od roku 2012 zcela nový model) a vybavení pro kompletní spektrum endoskopických výkonů včetně flexibilní ureterorenoskopie. Jako první pracoviště v ČR jsme začali užívat tzv. zelený laser v operační léčbě benigní hyperplazie prostaty (BPH). Laser tkáň prostaty bezkrevně odpaří. Metodika je vhodná i u pacientů s vyšším rizikem krvácení při poruchách krevní srážlivosti a umožňuje rychlejší návrat do normálního života. (více informací naleznete na http://www.operaceprostaty.cz ).

Urologická klinika v úzké spolupráci s Dětskou klinikou a dalšími pracovišti FN Plzeň zajišťuje péči dětem s urologickým onemocněním ve všech věkových kategoriích. Do dětské urologické ambulance jsou děti telefonicky objednávány, akutní případy bez objednání. Na lůžkách dětského urologického pokoje pečujeme o děti přijaté k operaci nebo k diagnostice na nezbytně nutnou dobu, samozřejmostí je hospitalizace dítěte s matkou. Vedle dětského pokoje je umístěna herna pro děti. Na klinice provádíme rekonstrukční operace na horních i dolních močových cestách, řešíme konkrementy v močových cestách pomocí nového přístroje extrakorporální litotrypse, korigujeme vrozené vady chlapeckého genitálu, v indikovaných případech využíváme možnosti miniinvazivní léčby – laparoskopické a endoskopické metody. Neodkladně jsou řešeny akutní stavy, jako například poranění a torze varlete. Naší snahou je spokojenost dětí a rodičů s průběhem a výsledkem léčby.

V urodynamické poradně Urologické kliniky provádíme kompletní urodynamickou diagnostiku a léčbu mikčních poruch včetně inkontinence, kde u žen aplikujeme miniinvazivní operativu se zaváděním podpůrných pásek (metodika TOT a miniTOT). Další zde sledovanou skupinou pacientů jsou pacienti postižení tzv. neurogenním močovým měchýřem (vozíčkáři, nemocní s roztroušenou sklerozou), kde úzce spolupracujeme s Centrem pro roztroušenou sklerozu Neurologické kliniky FN Plzeň. Máme možnost nabídnout řešení širokého spektra mikčních poruch za pomoci nejmodernějších metod včetně aplikace botulotoxinu do stěny močového měchýře.

Problematice mužské neplodnosti a poruch sexuálního zdraví muže se zabývá andrologická ambulance. Úzce spolupracujeme s centry pro umělé oplodnění v Plzni, která řeší problémy s neplodností mladých lidí. Vyšetřením a operačním zákrokem u těchto mužů (MESA, TESE) umožňujeme části z nich splnit přání stát se biologickým otcem.

Důležitou součástí práce kliniky je výuka studentů. Klinika je součástí Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a spolupracuje s dalšími školskými institucemi podílejícími se na výuce zdravotnického personálu. Probíhá zde výuka lékařů ve směru všeobecného lékařství i stomatologie, budoucích zdravotních sester i bakalářek. Klinika poskytuje zázemí pro studium doktorského studijního programu. Probíhají zde pravidelné klinické semináře, workshopy i řada odborných akcí pro širokou lékařskou obec.

Intenzivně se na urologické klinice věnujeme vědecké práci a výzkumu. Mezi odborné priority medicínsko-vědecké patří nádory ledvin. Ročně zde operujeme přes 200 nádorů ledvin, což je nejvíce v celé ČR. Používáme zvláště moderní léčebné metody (využití laparoskopie – např. jako první v ČR jsme zavedli laparoskopickou resekci tumorů ledvin, nově se zavádí jednoportová laparoskopie). Díky spolupráci s radiology máme možnost využívat nejmodernější zobrazovací metody, potřebné zvláště pro zobrazení cévního zásobení ledvin. V kooperaci s patology se snažíme o aplikaci nových poznatků z histopatologie nádorů ledvin do klinické praxe. Mezi další oblasti výzkumu patří nádorové markery urologických maligních onemocnění a využití moderních zobrazovacích metod u karcinomu prostaty. Na klinice probíhá řada výzkumných projektů (granty IGA, spolupráce na výzkumném záměru v rámci celé LF UK Plzeň resp. na navazujících projektech, mezinárodní spolupráce na projektu o nádorech ledvin CROES a další). Lékaři kliniky přednáší na daná témata na vědeckých sympóziích doma i v zahraničí.