O nás

Foto

Urologická klinika vznikla v roce 1981 z tehdejšího urologického oddělení. Vždy byla centrem urologické péče v Západočeském kraji. V současnosti je díky centralizaci urologické péče jediným lůžkovým urologickým zařízením v Plzeňském kraji a poskytuje akutní urologickou péči 24 hodin denně. Na klinice pracuje 22 lékařů na plný a 10 lékařů na částečný úvazek.

Klinika se nachází v areálu Fakultní nemocnice v městské části Plzeň - Bory. Jedná se o vysoce specializované pracoviště a toho času jediné urologické lůžkové pracoviště s kapacitou 70 lůžek v Plzeňském kraji. Přednostou je prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, který je mimo jiné členem panelu Evropské urologické asociace (EAU) pro tvorbu doporučených postupů pro léčbu nádorů ledvin.

Naše klinika je akreditovaným pracovištěm II. typu a jsme prvním centrem v ČR certifikovaným EBU (European Board of Urology) pro postgraduální vzdělávání v urologii (viz certifikáty). 

Urologická klinika poskytuje jak péči ambulantní, tak lůžkovou v celém rozsahu urologické péče. Klinika disponuje 3 samostatnými odděleními, 4 ambulancemi a 5 specializovanými poradnami - poradna dětského urologa, onkourologická – komplexní řešení celého spektra urologických malignit, andrologická – řeší problémy s plodnosti či další sexuální obtíže, lithiatická a urodynamická – např. pro pacienty s únikem moči. V ambulantním traktu je ročně ošetřeno přes 50 000 pacientů. Lůžková péče je zajišťována v celém spektru oboru, včetně nejnáročnějších onkourologických výkonů (např. radikální cystektomie s ortotopickou neovezikou, tedy „náhradním“ močovým měchýřem) a zabezpečuje i oblast dětské urologie. Lůžková část kliniky zajišťuje přes 3400 hospitalizací ročně.

Klinika se v rámci institucionárního výzkumu úzce zaměřuje na výzkum v oblasti karcinomu prostaty a ledvin (v léčebné i vědecké rovině) – zhruba 200 operací nádorů ledvin ročně, řada publikací s impakt faktorem. V oblasti karcinomu prostaty dosahuje klinika značných úspěchů. Novou metodou je tzv. marker - PHI (index zdravé prostaty), který pomáhá k posouzení agresivity rakoviny prostaty, v klinické praxi byla urologická klinika 1. pracovištěm v ČR s jeho využitím. Pracoviště úzce spolupracuje s Klinikou zobrazovacích metod a Oddělením imunodiagnostiky a využívá tak nejmodernější diagnostické možnosti (již zmiňovaný PHI, zobrazovací metody MRI a PSMA PET MRI, softwarová fúzní biopsie – spojení obrazů magnetická rezonance a ultrasonografie). V rámci klinické studie má, jako jediné pracoviště v ČR, k dispozici speciální kontrastní látku 68Ga-PSMA-11, určenou k moderní diagnostice karcinomu prostaty.

Klinika se mimo jiné specializuje na laparoskopické operace, kterých provede kolem 400 ročně a to v celém rozsahu operativy (včetně zavádění nových metod), na miniinvazivní léčbu urolitiázy (hlavně flexibilní ureteroskopie) a onkourologii. V roce 2020 začala klinika v borském areálu využívat v Robotickém centru nově zakoupený robotický systém da Vinci Xi. Využití je zejména ve složité  onkourologické operativě - radikální prostatektomie a resekce nádorů ledvin. Systém umožní provádět výkony s menšími traumaty organismu, menší pooperační bolestivostí, nižší ztrátou krve, nižší mortalitou a obecně menšími riziky. Zavedení robotické chirurgie v rámci Urologické kliniky umožňuje významné zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence s rychlejším návratem do běžného aktivního života. Klinika úzce spolupracuje s odborníky z Onkologické a radioterapeutické kliniky, s Klinikou zobrazovacích metod, Oddělením imunodiagnostiky, Šiklovým patologickým Ústavem a dalšími pracovišti. Tím je umožněna špičková diagnostická a operační léčba a další onkologická péče.

Na vysoké úrovni je na klinice rovněž řešen karcinom penisu (řešení prekanceróz – PeIN, penis šetřící výkony – glansektomie a resurfacing, miniinvazivní „laparoskopické“ odstranění uzlin třísel u nádorů penisu – VEILND s fluorescenčním značením uzlin s ICG). Ošetří se zde zhruba 15% všech případů v ČR, s důrazem na penis šetřící výkony.

Urologická klinika je jedním z největších pracovišť zabývající se komplexní terapií urolitiázy. Ročně na klinice odborníci provedou přes 600 endoskopických výkonů pro lithiázu s využitím nejmodernějšího technického vybavení, které je na špičkové úrovni - moderní flexibilní přístroje, přístroj na drcení kamenů rázovou vlnou, moderní laserové vybavení.

Na Urologické klinice probíhá pregraduální výuka v rámci lékařské fakulty UK v Plzni, postgraduální výuka rezidentů (klinika má prestižní akreditaci European Board of Urology – EBU), doktorandská studia a rovněž výuka nelékařských zdravotních pracovníků. Klinika je školícím centrem pro laparoskopii, endourologii v léčbě urolitiázy. V roce 2019 byla na klinice díky financování „Projektu P“ v rámci Lékařské fakulty zmodernizována a dovybavena výuková místnost. Studenti a rezidenti mohou využívat endoskopické a laparoskopické trenažéry.

Na klinice pracuje v současné době 108 zaměstnanců (22 lékařů na plný úvazek a 10 na částečný úvazek – jedná se o ambulatní specialisty; 51 sester; 17 sanitářů; 2 ošetřovatelky; 6 THP). Vzhledem k lékařům je na klinice 1 profesor, 7 Ph.D., 5 doktorandů.

Lékaři kliniky předávají soustavně své znalosti a zkušenosti medikům Lékařské fakulty v Plzni a sami se také dále aktivně vzdělávají v oboru, účastní se řady republikových, mezinárodních i celosvětových kongresů (jmenujme např. Výroční konference ČUS, CEM meetingy, EAU kongresy, World Congress of Videourology).  Věnují se též publikační činnosti. Někteří lékaři také absolvovali studijní pobyty, např. na klinice ve Vídni, Krakově, Regensburgu nebo FN Motol.

Nosnými léčebnými programy jsou uroonkologie, léčba močových konkrementů (urolitiáza), benigní hyperplazie prostaty, močových infekcí, dětská urologie a další. Provádíme kompletní spektrum urologických operací včetně náročných uroonkologických výkonů s využitím moderních operačních metod, zvláště laparoskopie. K léčbě močových konkrementů máme k dispozici přístroj na drcení litiázy rázovou vlnou (od roku 2012 zcela nový model) a vybavení pro kompletní spektrum endoskopických výkonů včetně flexibilní ureterorenoskopie. Jako první pracoviště v ČR jsme začali užívat tzv. zelený laser v operační léčbě benigní hyperplazie prostaty (BPH). Laser tkáň prostaty bezkrevně odpaří. Metodika je vhodná i u pacientů s vyšším rizikem krvácení při poruchách krevní srážlivosti a umožňuje rychlejší návrat do normálního života. (více informací naleznete na http://www.operaceprostaty.cz ).

Urologická klinika je v úzké spolupráci také s Dětskou klinikou a dalšími již zmíněnými pracovišti FN Plzeň zajišťuje péči dětem s urologickým onemocněním ve všech věkových kategoriích. Do dětské urologické ambulance jsou děti telefonicky objednávány, akutní případy bez objednání. Na lůžkách dětského urologického pokoje pečujeme o děti přijaté k operaci nebo k diagnostice na nezbytně nutnou dobu, samozřejmostí je hospitalizace dítěte s matkou. Vedle dětského pokoje je umístěna herna pro děti. Na klinice provádíme rekonstrukční operace na horních i dolních močových cestách, řešíme konkrementy v močových cestách pomocí nového přístroje extrakorporální litotrypse, korigujeme vrozené vady chlapeckého genitálu, v indikovaných případech využíváme možnosti miniinvazivní léčby – laparoskopické a endoskopické metody. Neodkladně jsou řešeny akutní stavy, jako například poranění a torze varlete. Naší snahou je spokojenost dětí a rodičů s průběhem a výsledkem léčby.

V urodynamické poradně Urologické kliniky provádíme kompletní urodynamickou diagnostiku a léčbu mikčních poruch včetně inkontinence, kde u žen aplikujeme miniinvazivní operativu se zaváděním podpůrných pásek (metodika TOT a miniTOT). Další zde sledovanou skupinou pacientů jsou pacienti postižení tzv. neurogenním močovým měchýřem (vozíčkáři, nemocní s roztroušenou sklerozou), kde úzce spolupracujeme s Centrem pro roztroušenou sklerozu Neurologické kliniky FN Plzeň. Máme možnost nabídnout řešení širokého spektra mikčních poruch za pomoci nejmodernějších metod včetně aplikace botulotoxinu do stěny močového měchýře.

Problematice mužské neplodnosti a poruch sexuálního zdraví muže se zabývá andrologická ambulance. Úzce spolupracujeme s centry pro umělé oplodnění v Plzni, která řeší problémy s neplodností párů. Vyšetřením a operačním zákrokem u těchto mužů (MESA, TESE) umožňujeme části z nich splnit přání stát se biologickým otcem.

Intenzivně se na urologické klinice věnujeme vědecké práci a výzkumu. Mezi odborné priority medicínsko-vědecké patří nádory ledvin. Ročně zde operujeme přes 200 nádorů ledvin, což je nejvíce v celé ČR. Používáme zvláště moderní léčebné metody (robotický systém da Vinci Xi, využití laparoskopie – např. jako první v ČR jsme zavedli laparoskopickou resekci tumorů ledvin, jednoportová laparoskopie). Díky spolupráci s radiology máme možnost využívat nejmodernější zobrazovací metody, potřebné zvláště pro zobrazení cévního zásobení ledvin. V kooperaci s patology se snažíme o aplikaci nových poznatků z histopatologie nádorů ledvin do klinické praxe. Mezi další oblasti výzkumu patří nádorové markery urologických maligních onemocnění a využití moderních zobrazovacích metod u karcinomu prostaty. Na klinice probíhá řada výzkumných projektů (spolupráce na výzkumném záměru v rámci celé LF UK Plzeň resp. na navazujících projektech, mezinárodní spolupráce na projektu o nádorech ledvin CROES a další). Lékaři kliniky přednáší na daná témata na vědeckých sympóziích doma i v zahraničí.